Kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas oji plenarinė sesija, m. Pasiūlymų santrauka 1. Kuriant pinigų sąjungą buvo nepakankamai atsižvelgta į ekonominį ir socialinį matmenį — tai turėjo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių. Perėjimas prie finansinės, fiskalinės ir bankų sąjungos jau vyksta, tačiau be atitinkamų ES biudžeto lėšų papildomoms politinėms priemonėms, skirtoms skatinti ekonomikos augimą ir socialinę sanglaudą. Tuo pat metu toliau stringa socialinės ir politinės sąjungos kūrimas.

 • Uždarbis namuose per internetą
 • Patarėjas „Kintamumo faktorius“ - nemokamai atsisiųsti - Forex patarėjai
 • У нее был совершенно растерянный вид.

 • Evoliucijos variantai
 • Interneto investicijų miros
 • Žinoti, kaip užsidirbti pinigų
 • Satoshi kriptovaliuta
 • Uždirbti ir uždirbti daug pinigų

Tačiau ekonominė, pinigų ir socialinė sąjunga yra tarpusavyje susijusios — viena nuo kitos priklausomos ir viena kitą stiprinančios. Pakankamai atsižvelgus į visus šiuos matmenis turėtų tapti įmanoma sukurti labiau kasdieniame gyvenime jaučiamą ir savo piliečiams artimą Europą, kuria investuotojai, gamintojai, darbuotojai ir vartotojai galėtų pasitikėti ir jausti atsakomybę už jos kūrimą.

Tai būtų dinamiškesnė Europa, kurioje skatinamas konkurencingumas, pažangus ir integracinis augimas, ekonominės galimybės, užimtumas ir veiksmingas naudojimasis visomis socialinės teisėmis. Be tokios pusiausvyros politinė sąjunga neturės ateities. Euro zonai priklausančiose šalyse šis skaičius pasiekė 12 proc.

arred pajamos internete prekybos centų sąskaitos

Šiuo metu 27 ES valstybėse narėse darbo neturi 5,7 milijono jaunų žmonių 23 proc. Labai svarbu įdiegti sustiprintą priežiūros mechanizmą, skirtą ekonominės ir pinigų politikos poveikiui socialinei situacijai ir darbo rinkai valstybėse narėse stebėti.

Be to, nuostatas, kurioms Europos semestro metu taikoma nacionalinės ekonominės politikos priežiūra, turėtų papildyti socialinės ir ekonominės politikos priemonės. EESRK nuomone, toks požiūris yra būtinas net tik atsižvelgiant į šiuos dramatiškus rodiklius, bet ir visiškai atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo SESV 9 straipsnį dėl Sąjungos socialinio ir tvaraus vystymosi tikslų.

Ekonominės ir pinigų sąjungos socialiniam matmeniui reikalingi aiškūs instrumentai, rodikliai ir kiekybiniai bei kokybiniai tikslai, kurie būtų tokie pat veiksmingi kaip ir ekonominės ir pinigų sąjungos ekonominiai ir finansiniai įsipareigojimai.

Svarbiausia ES vadovų užduotis — vėl priartinti Europos idealą prie jos piliečių.

Europos Sąjungos C /

Naujoji Europos socialinių veiksmų programa turėtų būti įgyvendinama pasitelkiant ne teisėkūros ir teisėkūros priemones priklausomai nuo to, kurios yra tinkamesnės visoje Europos Sąjungoje arba taikant sustiprintą bendradarbiavimą. Ši programa turėtų apimti Europos ekonomikos atgaivinimo kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija, Europos socialinių investicijų dokumentų rinkinį, Europos kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija poveikio įvertinimus, Kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija jaunimo garantiją ir bendrą Europos įgūdžių pasą bei užtikrinti horizontaliosios socialinės išlygos ir pagrindinių socialinių teisių laikymąsi bei pilietinį dalyvavimą.

Programoje taip pat turėtų būti įvertintos ir skatinamos galimybės suteikti Europos piliečiams teisę į minimalias garantuojamas pajamas. Šiuo tikslu būtų kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija tarpvalstybiniai kuponai mokymosi išlaidoms padengti ir taikoma Erasmus pobūdžio kreditų pripažinimo sistema, taip padedant atverti bedarbiams naujas mokymosi erdves, ugdyti naujus pažinimo ir profesinius įgūdžius, suteikti naujų profesinių galimybių ir palengvinti jų grįžimą į Europos darbo rinką.

Be to, Europai, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas, reikalingas saugesnis ir atnaujintas pagrindas judumui pavyzdžiui, atitinkamos teisės į informaciją ir į paramą dirbantiems kitose valstybėse narėse siekiant sudaryti sąlygas judėjimui Bendrijos viduje ieškant darbo visoje ES, užtikrinti vienodas sąžiningos konkurencijos sąlygas ir pagrindinių socialinių teisių ir kolektyvinių sutarčių laikymąsi.

Ekonomikos valdymas turi turėti socialinį matmenį 2. Fiskalinė sąjunga turėtų būti grindžiama bendromis skolos priemonėmis biudžetinės drausmės sistemoje, fiskaline konsolidacija ir dinamiškesniu Europos ekonomikos augimo modeliu, kuris būtų savas Europos piliečiams ir keltų pasitikėjimą investuotojams, gamintojams, darbuotojams ir vartotojams. Būtina įveikti tebesitęsiantį su euro zonos vientisumu susijusį netikrumą, nes jis žlugdo žmonių ir įmonių pasitikėjimą.

Europai reikalinga nauja investicinė programa   2 pritraukti išteklius, kurių reikia atgaivinti pramonei, atkurti ekonomikos augimui ir spręsti nedarbo problemoms. Griežtos ekonominės priemonės turi pražūtingą poveikį socialinei sanglaudai, socialinei apsaugai, įtraukiąjai darbo rinkai ir skurdui. ES turime 26 milijonus bedarbių ir milijonų skurdą arba socialinę atskirtį patiriančių žmonių.

dolerio eurų kintamumas geriausių interneto brokerių sąrašas

Neskiriant sustiprinto dėmesio socialiniams aspektams neįmanoma įgyvendinti ekonomikos atgaivinimo, pinigų stabilumo, tvaraus augimo ir konkurencingumo tikslų. Valstybės narės buvo paragintos naudoti socialinės politikos priemones kaip ekonomikos valdymo varomąsias jėgas, visų pirma Europos semestro svorio centrą perkeliant į paramą užimtumui, socialinėms investicijoms, socialinei įtraukčiai ir socialinių tikslų integravimui   3.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas atkreipia dėmesį į šį naują sustiprintą socialinės politikos vaidmenį valstybių lygmeniu, tačiau yra įsitikinęs, kad socialinių veiksmų, socialinių investicijų ir socialinių gairių nustatymo srityse reikalingas ir ES lygmens vadovavimas. Dabartiniai Europos socialinės nelygybės skirtumai ne tik nepadeda ieškoti tvarių problemų sprendimų, skatinančių ekonomikos augimą ir socialinę sanglaudą, bet ir yra esminis iššūkis tiems, kurie būsimuose m.

Europos rinkimuose ekonomikos atgaivinimo prielaida laiko europinį matmenį, ir tiems, kurie linkę grįžti prie nacionalinio lygmens sprendimų. Europos rinkimuose bus sutelkta daug nuomonių ir balsų.

kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija

Svarbu, kad šie rinkimai taptų ne stabdžiu, o kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija tašku kuriant Europą, esančią arčiau piliečių, šeimų ir įmonių — socialiai atsakingesnę Europą. Vykdydami bet kokią savo veiklą, Komisija ir Europos centrinis bankas ECBbūdami trejeto nariais, privalo tvirtai laikytis savo įsipareigojimų, susijusių kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija pagrindinėmis socialinėmis teisėmis.

Įgyvendindama Europos ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį matmenį Komisija turėtų veiksmingai stebėti, vertinti ir užtikrinti visišką įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis socialinėmis teisėmis, laikymąsi. Naujoji Europos socialinių veiksmų programa ir Socialinių investicijų paktas 3. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pirmininkaujančios Prancūzijos prašymu priėmė tiriamąją nuomonę.

Šioje nuomonėje Komitetas pasiūlė pradėti įgyvendinti naują Europos socialinių veiksmų programą. Nuomonėje buvo kalbama apie novatorišką Komiteto darbą rengiant Kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartiją, m. Europos socialinių veiksmų programą ir vėliau jos pagrindu parengtą socialinės srities acquis, susijusį su bendra rinka, Sutartimi ir ES veikla apskritai.

Deja, nepaisant Prancūzijos pirmininkavimo Europos Tarybai laikotarpiu vykusio neoficialaus už užimtumą ir už socialinius reikalus atsakingų ministrų susitikimo metu pareikšto pritarimo, Komiteto pasiūlymą greitai užtemdė ekonomikos krizė ir penkeri metai įnirtingų pastangų gelbėti Europos ekonominę ir pinigų sąjungą ir stiprinti ekonominę sanglaudą euro zonoje.

Dabar tikrai atėjo laikas dar kartą įvertinti naujos Europos socialinių veiksmų programos idėją, siekiant neatsilikti nuo naujų ekonomikos valdymo formų ir papildyti jas atitinkama socialine akcijų brokerių apžvalgos ir socialinės politikos veiksmais. Nuomonėje veiksmai nebuvo pateikti prioriteto tvarka — svarbiausia buvo veiksmingos priemonės, įgyvendinamos taikant Bendrijos metodą ir laikantis naujosios horizontaliosios socialinės išlygos SESV 9 straipsnis.

Komitetas palankiai vertina ir Europos vadovų Tarybos ketinimą m. Komitetas palankiai vertina pirmininko H. Van Rompuy išvadas m. Todėl Komitetas dar kartą pakartoja, kad reikia išsamios aktyvios Europos socialinių veiksmų programos, įgyvendinamos laikantis daugiapakopio valdymo principo ir dalyvaujant atsakingoms Europos valdžios institucijoms, organams ir suinteresuotiesiems subjektams, imantis su teisėkūra susijusių ir nesusijusių priemonių.

Kiekybiniai Europos užimtumo ir socialiniai tikslai turi būti suderinti su stabilumo ir ekonomikos augimo taisyklėmis, reguliuojančiomis valstybės skolas ir deficito ribas ir jas papildyti. Norint sumažinti tiek makroekonominę, tiek ir socialinę nelygybę reikėtų taikyti nuoseklius koregavimo mechanizmus, siekiant skatinti pažangų ir tvarų augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą, prieigą prie aukštos kokybės ir prieinamų visuotinės svarbos paslaugų kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija mažinti socialinę nelygybę ES.

Trumpalaikės ekonominės naudos neturėtų būti siekiama aukojant ilgalaikes investicijas į socialinį kapitalą. Fiskalinės konsolidacijos priemonės turėtų būti vertinamos pagal jų poveikį ekonomikos augimui, užimtumui ir socialinei įtraukčiai.

Įgyvendinant struktūrines reformas būtina taikyti Europos solidarumo mechanizmus. Siekiant užtikrinti ES piliečių paramą tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai, nacionalines reformų programas turi užtvirtinti atitinkami socialiniai ir pilietiniai dialogai ir aktyvus Europos socialinio matmens propagavimas.

Šiuo kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija būtina užtikrinti, kad nevyktų lenktynės dėl žemesnių standartų, kurios lemtų atlyginimų mažinimo tendencijas, atlyginimų defliaciją ir sumažėjusį bendros paklausos lygį. Būtina užtikrinti laisvas ir savarankiškas kolektyvines derybas. Europos socialiniam dialogui turi tekti esminis vaidmuo kuriant ir taikant naują ekonominį valdymą.

Būtina geriau kontroliuoti visoje ES galiojančias pagrindines socialines teises ir užtikrinti jų laikymąsi.

Palikite nepakeistą. Būtent: Nuo m. Kovo 11 d. Iki m.

Esant tokiai situacijai būtinas privalomas ir išsamus daugiametės finansinės programos DFP persvarstymas, kaip reikalaujama m. EP rezoliucijoje   Atsižvelgiant į joje nurodytą lankstumo mechanizmą, vykstančias EP ir Tarybos derybas ir ypač pageidautiną struktūrinį DFD persvarstymą įvykus naujiesiems Europos Parlamento rinkimams, turėtų būti atstatytos bent jau Europos Komisijos pradiniame pasiūlyme nurodytos sumos, įskaitant tikslingesnį tam skirtų ES nuosavų išteklių naudojimą bei iš esmės padidinant išteklius teritorinės sanglaudos fondui, socialiniam fondui, švietimui ir mokymui bei prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui.

kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija kuris dvejetainis variantas brokeris pasirinkti apžvalgas

Reikėtų sukurti ir Europos socialinių inovacijų fondą, siekiant atnaujinti vertingus tarpvalstybinius projektus, skirtus kovai su diskriminacija ir nepalankiomis sąlygomis darbo rinkoje. EESRK pabrėžia konkurencingumo svarbą įmonėms — jo reikėtų siekti sudarius nuoseklias sąlygas Europoje. Norint susidoroti su didžiule jaunimo nedarbo krize Europoje reikalingas įtikinamesnis ES biudžetas nei nepakankami 6 milijardai eurų, pasiūlyti Europos jaunimo užimtumo dokumentų rinkinyje išdėstytoms priemonėms ir Jaunimo garantijų iniciatyvai, siekiant užtikrinti darbo vietas, jaunų bedarbių mokymą arba švietimą, ypač ten, kur tokių priemonių reikia labiausiai.

 • Uždirbti be fiksuotų pajamų investicijų
 • Electrum piniginės forumas
 • Ankstyvas opciono pardavimas
 • Sutarties su pasirinkimo galimybe pavyzdys
 • Он подошел ближе.

Kyla pavojus, kad be pakankamo finansavimo Europos jaunimo garantijų iniciatyva bus laikoma tik butaforine priemone. Pasitelkdama bendrą Europos įgūdžių pasą ES turėtų imtis tvirtesnio vadovaujamojo vaidmens išplečiant Europos kvalifikacijų sandarą ir įtraukiant į ją visas kvalifikacijas ir visus įgūdžius, įgytus formalaus, savišvietos ir neformalaus mokymosi priemonėmis. Akivaizdu, kad prireiks Europos mokyklų, verslo sektoriaus ir socialinių partnerių partnerystės sistemos, kaip ir panašių strateginių sinergijų, kuriomis siekiama, kad aukštasis mokslas ir mokymasis visą gyvenimą kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija svarbiausiu darbo vietų kūrimo, gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties problemos sprendimo, užimtumo, inovacijų ir verslumo skatinimo veiksniu.

Įgyvendinant Europos semestrą būtina užtikrinti, kad priemonės, skirtos sumažinti valstybės garantuotas skolas ir nacionalinius deficitus, nekeltų pavojaus viešajam investavimui į švietimą ir mokymą. Europos socialinis modelis yra privalumas pritraukiant vidaus investicijas ir skatinant verslo įmonių plėtrą Europoje. Jį reikėtų įvertinti numatant fiskalinę paramą kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija užimtumą skatinančias priemones, įskaitant mikroįmones kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija tikrai savarankišką darbą.

Įgyvendinant ES užimtumo ir darbo rinkos politikos priemones būtina užtikrinti socialinių standartų laikymąsi. Siekiant konkurencingumo ir lankstumo jokiu būdu negalima pamiršti deramo darbo ir atlyginimų, kurie nebūtų nustatomi žemiau skurdo ribos. Europos socialiniams partneriams, įgyvendinantiems savo darbo programas, tenka ypatinga atsakomybė išspręsti skurstančių dirbančiųjų problemą. Aktyvių skurdo mažinimo priemonių ekonominė ir socialinė nauda Europai viršija ilgalaikę ekonominę ir socialinę žalą, padarytą neveiklumo arba priemonių, kurios dar labiau padidina skurdą.

Pirmiausia tam reikalingi geresni ES lygmens rodikliai skurdo poveikiui išmatuoti ir užtikrinti tinkamą nacionalinių reformų programų ir taupymo priemonių, kurios gali iš tikrųjų padidinti skurdą ir kliudyti ekonomikos atgaivinimui, stebėseną ir, esant reikalui, koregavimą.

EESRK šiuo metu rengia valstybių narių garantuotų minimalių pajamų sistemų apžvalgą, kurios tikslas — nustatyti ir skleisti gerąją praktiką visoje ES. Komitetas taip remia Europos Parlamento raginimą išnagrinėti galimybę parengti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo nustatoma, kad pakankamos minimalios pajamos turėtų sudaryti bent 60 proc. Kaip Europos semestro socialinio stabilumo kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija mechanizmą būtų galima įsteigti tam skirtą Europos kovos su skurdu solidarumo fondą ir taip sudaryti sąlygas skirti tokias pajamų rėmimo priemones.

Komitetas taip pat norėtų pakartoti savo pasiūlymą, kad 20 proc. Siekiant šio tikslo konkreti ir efektyvi priemonė būtų Europos mobilumo kortelė. Komisija taip pat turėtų parengti Jungtinių Tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių poveikio vertinimo priemonę ir atsižvelgti į tai Europos semestro procese. Darbo jėgos imigracijos procedūros turi būti teisėtos ir skaidrios.

Imigracijos teisės aktai turi gerbti žmogaus teises ir užtikrinti vienodas sąlygas. EESRK mano, kad ES privalo stiprinti integracijos politiką ir aktyviau kovoti su rasizmu, ksenofobija ir imigrantų bei mažumų diskriminavimu. Europos socialinių veiksmų programa, įskaitant pirmiau nurodytus konkrečius uždavinius, padėtų prekybos nešiojamas kompiuteris nuoseklesnį socialinį pagrindą sutelkti visas jėgas ir užmegzti naują ryšį tarp ES ir jos piliečių.

Todėl pageidautina dviem lygiais — tiek Europos Sąjungoje, tiek ir Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje — atkurti socialinę pusiausvyrą, laikantis dinamiško požiūrio į subsidiarumo principą. Tačiau nepasiekus pakankamo susitarimo arba pritrūkus politinės valios tokiam atgaivintam ES socialiniam matmeniui, EESRK siūlytų sustiprinti bendradarbiavimą Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

Atgal testai

Ši sąjunga turėtų savo finansinius išteklius, papildomą socialinį fondą, Europos socialinės pažangos paktą, grindžiamą demokratiškai atskaitingomis ir griežtomis sutartinėmis sąlygomis, reglamentuojančiomis ekonominę ir pinigų konvergenciją, socialiniais standartais, tikslais ir stabilizavimo mechanizmais su socialiniais partneriais ir pilietine visuomene turėtų įvykti diskusija, ar būtų prasminga taikyti Europos Komisijos nario L.

Andor neseniai pasiūlytą EPS nedarbo draudimą arba bedarbio pašalpų sistemą ir kiek tai būtų naudinga. Šį sustiprintą bendradarbiavimą turėtų papildyti glaudesnės Europos ekonominės ir pinigų sąjungos mokesčių, biudžeto ir pinigų stabilizavimo mechanizmai — taip galima įsivaizduoti atitinkamą socialinį matmenį turinčią Europos ekonominę ir pinigų sąjungą. Taip pat būtina geriau apibrėžti ir patikslinti solidarumo mechanizmą remti valstybių narių pastangoms, kuris palaipsniui gali įgauti tikrų finansinių pervedimų formą.

„Faktor Volatilnosti EA“

Pradinis konkretus šio mechanizmo biudžetas turėtų būti 50— milijardų eurų, finansuojamų panašiu būdu kaip ir Europos stabilumo mechanizmas. Sustiprinus Ekonomikos ir finansų tarybos įgaliojimus, būtina atitinkamai sustiprinti ir Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos įgaliojimus.

Tiriamosios nuomonės pasiūlymai 5. Kol viešieji ištekliai yra riboti, tai leistų aiškiai apibrėžtiems tikslams pritraukti lėšų iš didelių nenaudojamų privačių santaupų atsargų. Europos socialinės obligacijos, priešingai — būtų finansuojamos ne iš nacionalinių biudžetų ir ne bendrai finansuojamos per ES biudžeto kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija — jas įsigytų arba į jas investuotų atskiri asmenys, verslo įmonės, profesinės sąjungos ir pilietinės visuomenės grupės, norinčios, dalyvavimu Europos socialinių veiksmų fondo veikloje, prisiimti individualią arba įmonių socialinę atsakomybę.

Šie subjektai patys finansuotų ir valdytų šį fondą, nustatydami ne per dideles palūkanų normas ir taikydami ne pelno principą, o atsakingos ES institucijos atliktų skaidrią stebėseną, reguliavimą, lėšų skirstymą ir garantavimą iki tam tikros sumos. Jie pirktų, kauptų ir investuotų obligacijas į savo pasirinktas socialines programas, visų pirma pagal pasiūlytą Europos socialinių veiksmų programą, gaudami techninę atitinkamų ES institucijų ir patariamųjų organų pagalbą, kad būtų galima įvertinti tų programų finansinį patikimumą ir galimą socialinį poveikį.

Tokios socialinės investicijos galėtų apimti: socialinį būstą, kooperacines įmones ir socialines įmones, paramą savitarpio pagalbos grupėms, savidraudos įmones, savivaldybių socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, švietimo, mokymo ir perkvalifikavimo tinklus, socialines inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, paskolas ir infrastruktūros vystymo partnerystes, kaimo turizmą, mainus keliaujant, kultūrinę veiklą, labdaros akcijas ir kt.

Šioms obligacijoms, kurių tikslai ir valdymo metodai atitinka bendros Europos programos kriterijus, būtų galima suteikti Europos sertifikatą dalyvauti bendrojoje sistemoje ir, šiuo pagrindu, uždirbti laisvu laiku nėra internetas mokesčių lengvatas jų pirkėjams. Europos darbo rinka turi atlikti svarbesnį vaidmenį sudarant mūsų darbo jėgai galimybę laisvai judėti, panaudoti savo gebėjimus ten, kur jie reikalingi, ir įgyti naujų gebėjimų, kuriuos sugrįžus būtų galima tobulinti.

Labai svarbu, kad mūsų darbo jėga ir toliau išliktų aktyvi, pageidautina, turinti užimtumą arba dalinį užimtumą, o jei ne — dalyvautų švietimo, mokymo arba perkvalifikavimo priemonėse. Svarbu užtikrinti veiksmingas, perspektyvias, inovacines ir darbo poreikius atitinkančias švietimo priemones. Daugelis švietimo ir mokymo programų yra trumpalaikės, todėl daugeliu atvejų jos galiausiai nesuteikia ilgalaikio darbo perspektyvų.

Tikimybė, kad darbo netekę vyresnio amžiaus darbuotojai dalyvaus tokiose programose, yra nedidelė. Vertėtų pagalvoti apie ilgalaikę europinę strategiją, taip kontrasto realios sąskaitos kontrasto realios sąskaitos demonstracinė versija versija pasiremti patikrinta Europos geriausia patirtimi, pavyzdžiui, — m. Švedijoje vykdyta suaugusiųjų švietimo programa arba Vokietijoje ir Austrijoje taikoma dualiojo profesinio mokymo sistema.

kur studentas uždirba pinigus

ES galėtų apsvarstyti galimybę paskatinti Europos švietimo tinklo bedarbiams įsteigimą, siekiant suteikti galimybę dalyvauti visaapimančiose, du metus trunkančiose švietimo programose, kurios leistų keisti profesinę karjerą, įgyti darbo, mokymo arba profesinio mokymo patirties kitose valstybėse narėse pasinaudojant tarpvalstybiniais kuponais mokymosi išlaidoms padengti ir kreditų perkėlimo sistema, galiausiai įgyjant abipusiškai pripažįstamą profesinę kvalifikaciją.