Likvidavimo galimybė

Patarimų tinklaraštis

XII nuo 01 01 — remiantis 10 14 įstatymu Nr. Kai yra šio straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais.

Tuo atveju, kai nėra galimybės pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiųsti į juridinio asmens buveinę ir arba juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo likvidavimo galimybė adresais, registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje ir šį pranešimą įteikia kitais juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais būdais.

Jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimo galimybė išsiuntimo ar viešo paskelbimo juridinis asmuo registro tvarkytojui nepateikia šio straipsnio 1 dalyje ar juridinių asmenų registro nuostatuose nustatytų dokumentų, paneigiančių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą, registro tvarkytojas juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka priima sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir juridinis asmuo įgyja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą.

Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia likvidavimo galimybė asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.

mano pasirinkimas kaip užsidirbti daug pinigų schemų

Kai yra šio straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytos aplinkybės, asmuo, padavęs teismui pareiškimą dėl juridinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir pagal juridinių asmenų nemokumą reglamentuojantį įstatymą nesumokėjęs teismo nustatytos bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtos sumos, neturi teisės likvidavimo galimybė aplinkybių dėl juridinio asmens likvidavimo pagrindo buvimo šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso Likvidavimo galimybė skyriuje nustatyta tvarka.

Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens pirkimo sutarties variantas gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo.

Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą užsidirbti pervedant pinigus inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą.

Juridinio asmens kreditoriai turi teisę pareikšti ieškinį likvidavimo galimybė dėl skolininko prievolių įvykdymo likvidavimo galimybė bankroto bylos iškėlimo per vienerių metų ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo.

likvidavimo galimybė

Ką būtina žinoti apie likvidavimą?

Teismas, priėmęs šioje dalyje numatytą ieškinį, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Registro tvarkytojas, gavęs šį teismo pranešimą, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Jeigu teismas nepriėmė šio straipsnio 5 dalyje nurodyto prašymo ir 6 dalyje nurodyto ieškinio arba teismas inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo neatšaukia, juridinių asmenų likvidavimo galimybė tvarkytojas juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka priima sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir juridinis asmuo įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą.

Vilnius Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs suinteresuoto asmens valstybės įmonės Turto banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo m. Ginčo esmė Vilniaus apygardos teismo m. IĮ iškelta bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirtas E. Vilniaus apygardos teismas m. IĮ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

Juridinį asmenį likviduojant juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, likvidatorius neskiriamas. Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva likviduojamo juridinio asmens valdymo organai netenka įgaliojimų nuo šio straipsnio 7 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo.

likvidavimo galimybė

Šiuo atveju juridinių asmenų registro tvarkytojas atlieka šiame straipsnyje ir juridinių asmenų registro nuostatuose nustatytus veiksmus, reikalingus juridiniam asmeniui, likviduojamam juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, išregistruoti.

Pasibaigusio juridinio asmens dalyviai trejus metus yra solidariai atsakingi ir privalo atlyginti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad juridinis asmuo likviduotas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva dėl juridinio asmens dalyvių nesąžiningų veiksmų.

Priemonė nuo pelesio

Šiame straipsnyje nustatyti juridinių asmenų registro tvarkytojo veiksmai gali būti likvidavimo galimybė teismui įstatymų nustatyta tvarka.

XII įsigaliojimo 01 Atšaukus likvidatorių, juridinis asmuo iš juridinių asmenų registro išregistruojamas juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka.

eterio poz

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga.

likvidavimo galimybė

Asmenys Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.